Záručná doba a predĺžená záruka

Záruka na klimatizácie a na všetok zakúpený tovar je stanovená zákonom v trvaní 24 mesiacov, avšak pre väčšinu klimatizácií poskytujeme predľženú záruku od 3 do 5 rokov ( je uvedená u konkrétných produktoch).  
Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

Podmienky predlženej záruky:

pravidelná ročná kontorla+čistenie počas trvania záruky, najneskôr 1 rok od poslednej prehliadky, alebo od inštalácie klimatizácie
-podmienkou 5 ročnej predĺženej záruky je každoročná kontrola a čistenie klimatizácie v období od 15. januára do 1. marca; alebo od 15. septembra do 15. novembra, avšak nie neskôr ako 1 rok od poslednej kontroly alebo inštalácie.

-Záruka sa vzťahuje iba na vady, ktoré mal tovar (klimatizácia) v čase jeho odovzdania kupujúcemu, avšak ostali skryté a prejavili sa až neskôr počas záručnej doby.

V prípade záručnej vady:

– predávajúci zabezpečí opravu zariadenia, výmenu súčiastkov. Pokiaľ nie je možná oprava, predávajúci zabezpečí výmenu chybného zariadenia
– Zariadenie ktoré sú pevne nainštalované musia byť opravený na mieste. Ak oprava nie je možná na mieste, predávajúci ju odmontuje, opraví a opäť namontuje
– Počas opravy môžu byť do zariadenia nainštalované iba nové súčiastky.
– Zo záručnej doby je odpočítaná tá doba, počas ktorej spotrebiteľ nemohol používať zariadenie vhodným spôsobom

Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré vznikly:

– nesprávnym použitím, nedodržaním návodu na použitie
– nesprávnym skladovaním, nesprávnym zaobchádzaním, vandalizmom, nedostatkom údržby
– živelnými pohromami a katastrofami.
– nesprávnou montážou (okrem prípadov, ak montáž vykonal predávajúci alebo ním poverená osoba,)

Ak by sa klimatizácia po skončení 2-ročnej základnej záruky pokazila, je možné ju vymeniť na novú len v prípade, ak má neopraviteľnú chybu.

V prípade, ak zariadenie nereaguje, nedáva žiadny znak prevádzky, a podľa užívateľskej príručky nie je možné identifikovať problém; alebo vnútorná jednotka vypíše chybový kód, alebo zákazník predpokladá že klimatizácia má chybu, zariadenie musí byť ihneď odstavené z prevádzky, odpojené, a chyba má byť oznámená predajcovi

Ak servisná spoločnosť dokáže, že vada bola spôsobená odlišným použitím od návodu, že chyba je zapríčinená nadmerným užívaním, modifikáciou, nesprávnou manipuláciou, nesprávnym skladovaním, živelnou pohromou, predávajúci nemusí poskytnúť záruku.

Za splnenie záručnej povinnosti zodpovedá predávajúci. V prípade, že spotrebiteľ informuje a zavolá servis, ktorý následne zistí, že zariadenie je bezchybné, tento výjazd a čas strávený servisom zaplatí spotrebiteľ. Za takýto prípad sa považuje, ak zariadenie nefungovalo, pretože v diaľkovom ovládači boli vybité batérie, zariadenie nebolo pripojené do elektriky, atď.

Oprava nesprávne používaného zariadenia bude kupujúcemu vyúčtovaná aj v rámci záručnej lehoty.

Kupujúci podá reklamáciu vyplnením a doručením reklamačného formulára predávajúcemu s potrebnými prílohami, ktoré musí predávajúci potvrdiť.

Záruka má byť uplatnená u predávajúceho faktúrou alebo záručným listom

Servis zariadenia sa účtuje podľa cenníka