Všeobecné obchodné podmienky

Prevádzkovateľ internetového obchodu

Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného na URL adrese www.masterklima.sk je spoločnosť Masterklima trade, s.r.o., Blatná ulica 487/3, 93002 Orechová Potôň, IČO: 55133886, DIČ: 2121882048, IČ DPH: SK2121882048.

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 53171/T. Pre kontakt s prevádzkovateľom internetového obchodu slúži telefónne číslo 0949057616 a e-mailová adresa info@masterklima.sk

Orgán dozoru:
Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
P. O. BOX 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava
Odbor ochrany spotrebiteľa

Všeobecné ustanovenia

Tieto Obchodné podmienky bližšie vymedzujú práva a povinnosti prevádzkovateľa internetového obchodu (ďalej len “predávajúci”) a kupujúceho (ďalej len “spotrebiteľ”) a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Pre obe zmluvné strany sú tieto Obchodné podmienky záväzné. Ich akceptáciu potvrdzuje kupujúci odoslaním objednávky.

1.Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.masterklima.sk, písomnou formou, e-mailom alebo telefonicky.

2.Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavretá na diaľku.

 1. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.
 2. Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v prvý deň odoslania objednávky. Objednávku je možné stornovať výlučne e-mailom na adresu info@masterklima.sk, ale zároveň je povinný danú skutočnosť oznámiť predávajúcemu bezodkladne telefonicky. Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne e-mailom. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu zastavenie vybavovania objednávky.
  V prípade, že spotrebiteľ chce stornovať objednávku po prvom dni odoslania objednávky, môže mu vznikať storno poplatok vo výške 20% zo sumy objednávky.

Odoslaním objednávky spotrebiteľ potvrdzuje, že sa mal možnosť sa oboznámiť o:
a) vlastnostiach tovaru;
b) celkovej cene, ktorú je povinný predávajúcemu uhradiť.

 

I. Dodacie lehoty

 1. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený spotrebiteľovi pri overovaní objednávky.
 2. Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 2 do 10 dní od dátumu objednávky.
 3. V prípade objednania služby “Montáž” bude kupujúci kontaktovaný predávajúcim za účelom dojednania obhliadky miesta realizácie a termínu montáže.
 4. Vo prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia.

II. Cena, platobné podmienky a prepravné

 1. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám, predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.
 2. Spotrebiteľ uhrádza platbu dobierkou, v hotovosti, alebo  prevodom/vkladom na účet predávajúceho.
 3. Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:
  a) osobný odber – po dohode s predávajúcim
  b) doprava zariadenia v deň montáže
 4. Ceny na našom webshope sú uvedené s DPH.

III. Preberanie tovaru

 1. Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.
 2. V prípade odmietnutia montáže na dohodnutom mieste z akéhokoľvek dôvodu, alebo ak spotrebiteľ v deň dohodnutej montáže tovaru nie je dostupný ( nie je doma, nezdvíha telefón, atď.), alebo montáž nemožno vykonať kvôli spotrebiteľovi, predajca môže fakturovať spotrebiteľovi poplatok vo výške 200 Eur.
 3. Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.
 4. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke právo k produktom až po uhradení plnej fakturovanej ceny produktu a služieb v hotovosti, alebo na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa, ktorý má produkt v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.
 5. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.
 6. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

IV. Odstúpenie od zmluvy

 

 1. Spotrebiteľ je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v 1. deň odoslania objednávky. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou ( e-mailom).
 2. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Toto právo je podmienené nákupom ako fyzická osoba (nie na IČO) .Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ.

Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom.

Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.

Tovar v zmysle tohto bodu nie je možné vrátiť ak:

 • javí známky používania,
 • bolo nainštalované (ak sa jedná o klimatizáciu, alebo tepeľné čerpadlo)
 • bol mechanicky poškodený,
 • nie je v pôvodnom originálnom neporušenom balení ,
 • nie je kompletný (príslušenstvo, záručný list, návod na použitie a pod.).

Náklady na vrátenie tovaru v zmysle tohoto článku hradí v plnej miere kupujúci. Ak zákazník vráti tovar neoprávnene, a teda v rozpore s horeuvedeným, bude mu následne doručený späť na jeho náklady.

 1. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za produkt alebo službu vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.
 2. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:
  a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 3. b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

5.Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:
a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
b) zmenila sa cena u dodávateľa produktu
c) vystavená cena produktu bola chybná

VI .Zodpovednosť za škodu

Predávajúci je zodpovedný za poranenie osoby spôsobené produktom, alebo montážou len vtedy, ak možno preukázať, že poranenie bolo spôsobené zámerne alebo hrubou nedbanlivosťou jedným z predstaviteľov predávajúceho alebo zodpovedného pracovníka predávajúceho.

 1. Predávajúci nenesie zodpovednosť za škodu na nehnuteľnom ani hnuteľnom majetku spôsobenú produktom.
 2. Predávajúci za žiadnych okolností nenesie zodpovednosť za žiadnu nepriamu škodu spôsobenú vlastnosťami produktu spôsobujúcimi škody.
 3. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné škody spôsobené pretečením klimatizácie. (odporúčame nenechávať cenné veci v blízkosti klimatizácie)

VII.Záručná doba a reklamácia tovaru

Záručná doba poskytovaná na všetok zakúpený tovar je stanovená zákonom v trvaní 24 mesiacov (ak nie je pri konkrétnom produkte uvedené inak). Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Tu si môžete prečítať záručné podmienky.

V prípade reklamácie tovaru je potrebné vopred informovať predávajúceho e-mailom na info@masterklima.sk. Predávajúci následne zašle kupujúcemu “Reklamačný formulár”, ktorý je potrebné vyplniť a zaslať predávajúcemu. Po obdržaní Reklamačného formulára bude predajca kupujúceho bezodkladne kontaktovať za účelom vyjadrenia sa k reklamácii. V prípade uznanej reklamácie je možné tovar opraviť, vymeniť za rovnaký typ, alebo ho nahradiť iným v rovnakej hodnote, prípadne vrátiť peniaze za tovar. Lehota stanovená na vybavenie reklamácie je 30 dní od doručenia Reklamačného formulára predávajúcemu. Predávajúci má právo odmietnuť reklamáciu tovaru, ktorý bol poškodený alebo neúplný.

Reklamačný poriadok

V prípade, že reklamovaná závada bola spôsobená zákazníkom – poškodením výrobku, nevhodným používaním alebo nevhodnou manipuláciou, nedbanlivosťou, zákazník je povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s vybavením reklamácie. Spoločnosť Masterklima trade  s.r.o. nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli …), zásahom do výrobku inou ako oprávnenou osobou, alebo vady ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym napájacím napätím.

VIII. Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť kupujúceho odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“).

Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má kupujúci. Okrem ARS má kupujúci právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd.

Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu

IX. Ochrana a spracovanie osobných údajov

Odoslaním objednávky spotrebiteľ udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky, dodania tovaru a za účelom zasielania informačného newsletteru.

Zmluvné strany sa dohodli, že spotrebiteľ v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

Zmluvné strany sa dohodli, že spotrebiteľ v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ číslo telefónu a mailovú adresu.

Spotrebiteľ vyhlasuje, že si je vedomý, že predávajúci v zmysle zákona 18/2018Z.z.. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spracúva a uschováva jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie, a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a bude ich spracovávať za účelom poskytnutia dohodnutej služby, či predaja tovaru, ako aj na základe osobitných predpisov.

Spotrebiteľ je zároveň vedomý, že Predávajúci pri svojej činnosti využíva, môže využívať ďalších dodávateľov, či obchodných partnerov, ktorý majú prístup k osobným údajom Kupujúceho. Títo sú však viazaní zmluvou o sprostredkovaní a osobné údaje Kupujúceho chránia v súlade s legislatívou o ochrane osobných údajov. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi spotrebiteľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

Spotrebiteľ si je vedomý, že Predávajúci mu v rámci oprávnených činností prevádzkovateľa môže zasielať správy o ponukách a akciách Predávajúceho a iné reklamné či propagačné materiály. Spotrebiteľ môže v budúcnosti toto zasielanie odmietnuť a svoj súhlas odvolať na ktoromkoľvek z kontaktov uvedených na tejto web stránke.

Spotrebiteľ zároveň potvrdzuje, že si je vedomý, že ďalšie informácie o spôsoboch a účeloch spracúvania má možnosť nájsť v sekcii Ochrana osobných údajov.

X. Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.
 2. Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

 1. Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.